آذر ۱۵, ۱۳۹۴
9602879

فرودگاه Francisco B. Reyes Airport

آدرس: Coron Island, 5316 Palawan, Philippines فرودگاه فرانسیسو، در منطقه عمومی دارایند، در استان پالاوان است.