آخرین خبرها

فرودگاه Francisco B. Reyes Airport

فرودگاه Francisco B. Reyes Airport

9602879

آدرس: Coron Island, 5316 Palawan, Philippines فرودگاه فرانسیسو، در منطقه عمومی دارایند، در استان پالاوان است. ادامه مطلب »