مهر ۲۶, ۱۳۹۵
holy week in bantayan

جشن مقدس در بانتایان

این جشن که در طول هفته مقدس در بانتایان برگزار می شود. در طول این هفته بهترین نقطه در باتایان است. می توانید ترکیبی از استراحت […]