آذر ۲۸, ۱۳۹۵
SEMANA SANTA SA BANTAYAN FESTIVAL IN CEBU ISLAND

جشن سمانا سانتا سا بانتایان

جشن سمانا سانتا سا بانتایان: هفته مقذس در فرهنگ و مذهب کاتولیک یادآور به صلیب کشیدن و مرگ مسیح است و مردم فیلیپین هر ساله این […]