آخرین خبرها
تور Get a Tattoo

تور Get a Tattoo

یکی از جاذبه های تورهای سبو گرفتن تاتوهای مختلف و بسیار ارزان است

تاتوهای بسیار ارزان و تمیز در مکتان بسیار زیاد است

تمامی تاتو کارها بسیار حرفه ای هستند و طراح های بسیار موفقی هستند.