آخرین خبرها
تور Reverse Bungy

تور Reverse Bungy

یکی دیگر از هیجان انگیزترین تورهای بوراکای که از شدت هیجان و ترس نفس تان می گیرد این تور است

که از تمامی سواحل عبور می کنید

این تور برای افرادی که به دنبال هیجان وافر هستند بسیار جالب است و حتما از آن استفاده کنید