آخرین خبرها
هزینه های زندگی در سبو

هزینه های زندگی در سبو

هزینه های زندگی در سبو در مقایسه با بسیاری از شهرهای مدرن،بسیار مناسب و در بعضی سطوح بسیار پائیین است.

طبق آخرین آمارها در مقایسه با هزینه های زندگی در تهران ۲۵% درصد پائیین تر است،

که این هزینه ها شامل رستوران ها،مراکز خرید،مراکز تفریحی و همه زمینه های دیگر است.