آخرین خبرها
ساحل لامبوگ

ساحل لامبوگ

در ۲۰ کیلومتری جنوب بادیان،با دوچرخه می توانید به این ساحل می رسید این یک ساحل خصوصی به دور از جمعیت و ازدحام برای استراحت است

یک زمین گلف بزرگ نیز در ۱۸ متری این ساحل وجود دارد که می توانید در آن جا به بازی بپردازید