آخرین خبرها
فرودگاه Francisco B. Reyes Airport

فرودگاه Francisco B. Reyes Airport

آدرس:

Coron Island, 5316 Palawan, Philippines

فرودگاه فرانسیسو، در منطقه عمومی دارایند، در استان پالاوان است.