آخرین خبرها
فرودگاه بین المللی کالیبو

فرودگاه بین المللی کالیبو

آدرس:

Kalibo International Airport Access Road, Kalibo, 5600 Aklan, Philippines

فرودگاه بین المللی کالیبو،در آکلان واقع شده،