آخرین خبرها
قصر نارگیل

قصر نارگیل

محل اقامتی که برای «پاپ ژان پل دوم» و در کنار دریا ساخته شده است. بیشتر بخش‌های این بنا از قسمت‌های مختلف درخت نارگیل ساخته شده است.