آخرین خبرها
شهر محصور

شهر محصور

مرکز تاریخی و قدیمی‌ترین بخش پایتخت فیلیپین است که به آن Ciudad Murada یا شهر محصور نیز گفته می‌شود. به این علت نام شهر محصور بر این قسمت نهاده شده است که با دیوارهای عظیم سنگی با طولی حدود ۳ مایل و استحکامات کل این منطقه محصور شده است.