آخرین خبرها
تقويم مناسبتهاي فرهنگي فيليپين

تقويم مناسبتهاي فرهنگي فيليپين

January: نخستين ماه سال مسيحي

February : ماه ملي مهر

March : ماه نقش زن در تاريخ – ماه حهاني تئاتر

April : ماه جهاني رقص

May : ماه ميراث فرهنگي

June: ماه ملي توسعه كتاب- ماه جهاني محيط زيست- ماه عروسان ماه(سنت ملي)

July : ماه جلوگيري از معلوليت و توانبخشي

August : ماه زبان ملي- ماه جشن دومينگوي مقدس

September :  ماه لباس ملي فيليپين- ماه تميز كردن جهان

October ماه مردم بومي-  ماه موزه ها و نمايشگاهها

November : ماه خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني

December : حقوق بشر

January1: اول ‍‍‍‍ژانويه- روز اول سال نوي مسيحي مرسوم در سراسر جهان مسيحيت

January6 : جشن سه پادشاه-  روز مذهبي در سطح كشورمصادف با نخستين يكشنبه ماه ژانويه

January 9: جشن كياپو در مانيل مراسم مذهبي- احترام به تنديس عيسي نظرين

۳rd.week of 9 January : سومين هفته ژانويه –  مراسم آتي آتي هان(جشن محلي)

January 19 :  مراسم جشن رودخانه

Last  week of January : جشن شهر سيبو

January 21-Febrary19 : سال نوي چين(محله چيني ها در مانيل)

Febrary25 : جشن روز آزادي(روز انقلاب) فرار ماركوس

March24 :  آغاز تحمل مصائب توسط عيسي مسيح

March25 : روز مصلوب شدن عيسي مسيح كه مصادف با آغاز رستگاري بشر است زيرا عيسي مسيح به صليب كشيده شد تا گناهان بشر را پاك كند و به اين ترتيب بشر رستگار شود.

April 2 : جشن ملي تولد فرانسيس بالتازار شاعر بزرگ فيليپيني(تعطيل رسمي)

April 9 : گراميداشت رژه مرگ در باتاآن- در اين روز سربازان آمريكايي و فيليپيني  به وسيله قواي اشغالگر ژاپني و راهپيمايي مشقت باري واداشته شدند كه طي اين راهپيمايي بسياري جان باختند

April 19 : روز ملي باتآن- تعطيل عمومي

May 1 : روز جهاني كارگر كه فيليپين نيز آنرا گرامي ميدارد.

May 1-7 : مولودالنبي(جشن ميلاد رسول خدا (ص)  –  جشن مسلمانان كه بر اساس ماه قمري برگزار ميشود.

May 1-14  : جشن گاوميش- جشن ملي

May 1-30 :گل ريزان ماه مي(سنت ملي) در شهر بولاقان

May1-30 : مراسم سانتاكروزان(مذهبي)

May 1-30  : مراسم زيارتگاه آنتي پلو (مذهبي)

June4 : روز استقلال فيليپين از آمريكا

June 12 : انهدام ناوگان اسپانيا در خليج مانيل به كمك كشتي هاي جنگي آمريكا و با كمك سربازان فيليپيني و خاتمه دوران طولاني چند صد ساله استعمار اسپانيا در فيليپين.

June24 : جشن جان مقدس(مذهبي)

June28-30 : جشن آب راه ها

July 1-29 : مراسم جشن رودخانه در مناطق پاتروس و ريزال

July 1-30  : جشن برداشت محصول در استان هاي كوهستاني

August 1-7 : جشن رقص ليتاس

August 9‌: جشن لانوال

August 19 : جشن ويرجين د تورومبا

August 26 : جار زدن (جشن ملي)

August 31: پادشاهي عيسي مسيح

September 10 : مناسبت ساندوان

September 16: جشن پنا فرانشيو

November 1: روز ديدار از قبر عزيزان درگذشته

November 22 : مراسم  آنگوگوتون

November 30: روزتولد آندرس بونيفاشيو رهبر بزرگ انقلاب عليه اشغالگران اسپانيا

December 8 :  جشن باكره گي مريم مقدس(مذهبي)

December 12: جشن پاگساهان

December 16-24 : دعاي شب

December 24: جشنواره بزرگ كريسكس

December 25 : روز تولد عيسي مسيح- مرسوم در سراسر جهان مسيحيت- جشن خانه به خانه (كوبته)

 December 26: مراسم نوستراگوئيا

 December30: وسيله روز اعدام دكتر هويزه ريزال قهرمان ملي فيليپين به اشغالگران اسپانيايي